heading_about_img

น้ำยาทำความสะอาด

น้ำยาถูพื้น

“สปาคลีน” 
            เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาด แห่งเดียวในภาคเหนือ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชนและแหล่งธรรมชาติ ที่อุดมสมบูรณ์ในภาคเหนือของประเทศไทย 

 

"พวกเรามุ่งมั่น ตั้งใจ ยืนยัด ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีจุดประสงค์ที่ชัดเจน
เพื่อชุมชน สังคม และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน"  

            ในทุกๆวันที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไป คือ ปณิธาน ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมงานและชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้างรากฐานโดยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืน เราส่งต่อปณิธานนี้จากรุ่นสู่รุ่น   

ดูเพิ่มเติม

มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ์

น้ำยาถูพื้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
น้ำยาถูพื้น
DMSC กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
น้ำยาถูพื้น
ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เกษตรและอาหาร
น้ำยาถูพื้น
กรมปศุสัตว์
น้ำยาถูพื้น
สถาบันบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (สวท.มช)
น้ำยาถูพื้น
ISO 9001 (มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ)
น้ำยาถูพื้น
GMP (มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์)
น้ำยาถูพื้น
HACCP (มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร)
น้ำยาถูพื้น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
น้ำยาถูพื้น
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
น้ำยาถูพื้น
เอสจีเอส องค์กรมาตรฐานในระดับสากล
น้ำยาถูพื้น
มหาวิทยาลัยมหิดล
น้ำยาถูพื้น
สถาบันค้นคว้าและวิจัยทางด้านเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ด้านความสวยความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
น้ำยาถูพื้น
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย